មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

No DATA
No DATA
No DATA
No DATA

ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយជាថ្នាលហិរញ្ញប្បទានដែលធានាទំនុកចិត្តពីដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការឧស្សាហកម្មនិងធានាចីរភាពនៃប្រភពហិរញ្ញប្បទាន។

វិស័យអាទិភាព

កម្មន្តសាល

សំណង់

បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា

ឧស្សាហកម្មផ្នែកអេឡិចត្រូនិច

ទេសចរណ៍

ជំនាញផ្សេងៗ

នីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យ

ចុះឈ្មោះនិងបង្កើតសំណើគម្រោង

ចុះឈ្មោះនិងបង្កើតសំណើគម្រោង

បំពេញលក្ខខណ្ឌនិងឯកសារ

បំពេញលក្ខខណ្ឌនិងឯកសារ

វាយតម្លៃ

វាយតម្លៃ

ប្រកាសលទ្ធផល

ប្រកាសលទ្ធផល

ទទួលថវិកានិងអនុវត្តគម្រោង

ទទួលថវិកានិងអនុវត្តគម្រោង

ព័ត៌មានថ្មីៗ

...
ចាប់ផ្តើមទទួលសំណើ​គម្រោង​បណ្តុះបណ្តាល​​​ពីថ្ងៃនេះតទៅ!......អានបន្ត
2021-04-06
...
មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ នឹងក្លាយទៅជាយន្តការមួយគាំទ្រការលើកកម្ពស់កម្រិតជំ......អានបន្ត
2020-10-21
...
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ដឹកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ សកម្ម......អានបន្ត
2020-07-15